Algemene Voorwaarden Reis ‘Yoga & Qigong Retreat Menorca’

De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong hanteren algemene voorwaarden om de organisatie in goede banen te leiden.
Door deel te nemen aan de reis ga je ermee akkoord De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong niet aansprakelijk te stellen voor eventueel opgelopen blessures of ongevallen tijdens of als gevolg van een van de activiteiten.

Begrippen
Algemene Voorwaarden: deze door De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong.
Programma:
De door De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong samengestelde en geplande activiteiten tijdens de reis.
Deelnemer: degene die wenst deel te nemen aan de reis en activiteiten.
Prijs: de totale prijs van de af te nemen Yoga & Qigong lessen: 5, 6 of 8 dagen at te nemen.
Reis: een door De Menorca Specialisten Tempels Yoga & Qigong georganiseerde reis.
Reis Deelnemer: degene die een door De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong georganiseerde reis en activiteiten volgt/ wenst te volgen.
Website: de website van De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong: menorcaspecialist.nl /yoga-tempel.nl

Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle boekingen en reserveringen. Door deelname aan een yoga/qigong les en/of reis verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de websites.

Betaling en Prijswijziging
Een boeking en/of reservering moet voorafgaand aan de te volgen reis betaald worden. Betaling kan worden gedaan via bankoverschrijving naar: Tempels Yoga&Qigong NL 89 RABO 0309 9661 24
De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong behouden zich het recht voor de prijzen van de verschillende reizen, workshops, lessen, te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden zijn op de websites en/of per e-mail aangekondigd.

Programma
De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong behouden zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor zover mogelijk vooraf aangekondigd op de website, mondeling, en/of per e-mail.

De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong behouden zich het recht voor om een geplande reis of programma te annuleren, dan wel de op het programma genoemde yoga docenten te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van betaling plaats.

Aansprakelijkheid
De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, diefstal, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) of reis van De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong.

De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong werken alleen met gediplomeerde yoga/gigong docenten. Toch bestaat er altijd de kans op het oplopen van een blessure tijdens het programma en/of yoga/qigong les. Door deelname aan de reis, programma en /of yoga/gigong les bij De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure. De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong bieden de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
Wanneer u er niet zeker van bent dat u helemaal gezond bent en/of zwanger bent: raadpleeg een arts voordat u met yoga/qigong lessen begint.
In geval van een blessure of ander lichamelijk ongemak,laat u dit dan altijd aan de betreffende yoga/qigong docent weten voordat u aan de yoga/qigong les begint.
Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en respecteer uw lichamelijke grenzen/ beperkingen.
Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
Stel vragen wanneer u een oefening niet begrijpt.

Persoonsgegevens
De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong verzamelen persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie.
De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong gaan zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houden zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong gebruiken de in dit artikel genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong en eventuele wijzigingen. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van informatie van De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via het contactformulieren op de websites. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dit geval mogelijk niet van alle diensten en producten van De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong gebruik kan worden gemaakt.
De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong geven de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden
Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een workshop, yoga/qigong lessen of reis verklaart de Deelnemer c.q. reis Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden.

Deelname yoga/qigong lessen, workshop, reis en inschrijfgeld
Een deelnemer/ reis deelnemer kan deelnemen aan een reis, yoga/qigong lessen, workshops nadat deze zich vooraf bij De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld /de prijs heeft betaald. Inschrijving kan via het aanmeldformulier op de websites. Een plaats in de reis, workshop, yoga/qigong lessen is gegarandeerd nadat Tempels Yoga & Qigong de betaling van de volledige prijs heeft ontvangen.

Betaling
Voor deelname aan een yoga/qigong lessen, workshop c.q. reis moet voorafgaand aan de te volgen yoga/qigong lessen, workshop c.q. reis betaald worden. Betaling kan worden gedaan via bankoverschrijving aan Tempels Yoga & Qigong.

Voor aanmeldingen die binnenkomen tot 30 dagen voor de vertrekdatum geldt: Bij deelname aan een reis dient de aanbetaling (Termijn 1) uiterlijk 7 dagen na bevestiging van deelname te worden voldaan. Het resterende bedrag (Termijn 2) dient uiterlijk 30 dagen voor vertrekdatum de geplande reis te worden voldaan.

Aanmeldingen die binnenkomen, dienen de totale prijs in één keer te voldoen, uiterlijk 21 dagen na bevestiging.
Annulering deelname reis / annulering reis
Annulering van deelname aan de geplande reis kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan via de contactformulieren op de websites. Binnen 21 dagen voor de geplande reis kan de reis deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.
Indien de reis deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de reis, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.
Indien de reis deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de
reis, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

Wanneer, bij onvoldoende deelnemers (minder dan 4) de reis geannuleerd wordt door De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong, wordt het betreffende factuurbedrag direct en volledig teruggestort aan degenen die reeds betaald hebben voor de betreffende retreat.

De deelnemer dient zelf zorg te dragen en is zelf verantwoordelijk voor het boeken en betalen van de accommodatie (de link wordt verstrekt door De Menorca Specialist en Tempels Yoga & Qigong), de retourvlucht en het vervoer naar en van Schiphol AMS. Het transfer naar/van de accommodatie kan bij de reservering van het appartement aangevraagd worden en is gratis.