Algemene voorwaarden Tempels Yoga & Qigong

Tempels Yoga & Qigong gevestigd aan de Weesmolenstraat 6a, 3257 XM te Ooltgensplaat.
Bezoekadres Studio en Praktijk: Stationsweg 4E, 3255 BL te Oude Tonge.

KvK-nummer: 65980336
BTW-id: NL001619547B49

Artikel 1 Algemeen
1. De inschrijving door de student is mogelijk door het volledig invullen van het digitale inschrijfformulier op de website ‘www.yoga-tempel.nl’, of door het volledig invullen en ondertekenen van het papieren inschrijfformulier van Tempels Yoga & Qigong. Door inschrijving geeft de student te kennen onze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te accepteren. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur voor het verschuldigde lesgeld. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

2. De strippenkaarten/ 10-rittenkaarten van Tempels Yoga & Qigong zijn 6 maanden na uitgifte geldig.

3. Uw naam en adresgegevens zullen alleen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en de voortgang van de opleiding.

Artikel 2 Annulering
2.1. Inschrijving geldt voor de duur van de losse module, cursus, workshop of training waarvoor de student zich heeft aangemeld.
2.2. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft Tempels Yoga & Qigong het recht de opleiding te annuleren. Het eventueel betaalde lesgeld wordt volledig terugbetaald.
2.3. Bij annulering door de student tijdens, voor of na de geplande aanvangsdatum van de opleiding of losse module is het volledige lesgeld verschuldigd.
2.4. Tempels Yoga & Qigong accepteert geen verantwoordelijkheid voor het uitvallen van de losse modulen, cursussen, trainingen, workshops en opleidingen. U kunt geen financieel beroep op ons doen bij het onverhoopt uitvallen van een les. Uiteraard zal Tempels Yoga & Qigong al het mogelijke ondernemen om het plotseling uitvallen van lessen te voorkomen, in te halen of te compenseren.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
3.1. Tempels Yoga & Qigong is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal en is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of calamiteiten tijdens studieactiviteiten, en is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.
3.2. Op alle met de student gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de student.

Artikel 4 Overmacht
4.1 Tempels Yoga & Qigong is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de student c.q. opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1. Tempels Yoga & Qigong is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de student de verplichtingen uit de overeenkomst, niet volledig of niet tijdig nakomt.
5.2. Voorts is Tempels Yoga & Qigong bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tempels Yoga & Qigong kan worden gevergd.
5.3. Indien Tempels Yoga & Qigong tot opschorting of ontbinding overgaat, is Tempels Yoga & Qigong op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Tempels Yoga & Qigong, zal Tempels Yoga & Qigong zorgdragen voor terugbetaling van dat deel van het cursusgeld waarvoor de student nog geen levering van dienst heeft gehad. Dit tenzij de opzegging aan de student toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag of misbruik van de naam of logo van Tempels Yoga & Qigong.

Artikel 6 Veiligheid
6.1 De deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en -normen te volgen.
6.2 De deelnemer dient voor aanvang van de module, cursus, workshop of training te melden bij Tempels Yoga & Qigong of hij/zij fysieke of mentale klachten heeft.

(Wijzigingen voorbehouden)